FRC Kickoff 2019

PDF of presentation slides

PDF of FRC Programming Document